Patientsäkerhet

Ortho Center arbetar systematiskt med kontroll av kvalitet på behandling och omvårdnad. Alla medarbetare på Ortho Center  har ett ansvar för att arbetsplatsens bestämmelser för arbetsmiljö och säkerhet följs.

  • Alla operererade knäproteser registreras i svenska knäprotesregistret: www.knee.se
  • Alla opererade höftproteser registreras i svenska höftprotesregistret: www.shpr.se
  • Alla opererade korsband registreras i korsbandsregistret: www.aclregister.nu där sker även en nationell jämförelse där antal operationer, operationsmetoder och andra parametrar fylls i före och efter operation.

Alla som varit hos oss på nybesök eller blivit opererade ombeds fylla i en patientnöjdhetsenkät som sedan sammanställs och ger oss input till vidare förbättringsarbete.

Ett uppföljningssamtal från operationsavdelningen sker alltid dagen efter operation hem till patienten för att ställa frågor enligt förbestämd mall om smärta, bandage osv.

Ortho center jobbar efter ett systematiskt patientsäkerhetsarbete som innebär att arbeta förebyggande och därmed förhindra vårdskador i samband med behandling såsom infektioner och andra komplikationer. En aktiv riskhantering sker i form av kontinuerlig rapportering till respektive enhetschef som tillsammans med sin arbetsgrupp ser över händelsen och eventuell åtgärd vidtas. Kvalitetssamordnade på Ortho Center sammanställer sedan en rapport över alla händelser varje kvartal med överlämning till Ortho Centers ledningsgrupp.

operation